მთავრობათაშორისო საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრული ორგანიზაცია (ITSO) თავდაპირველად იყო ცნობილი ”INTELSAT”  აბრიავიატურით, მისი  დაარსება 1964 წლის აგვისტოში მოხდა ამერიკის შეერტებული შტატების და რამოდენიმე ქვეყნის ინიციატივით, ხოლო საქართველო ამ ორგანიზაციას შეუერთდა  2000 წლის 27 ოქტომბერს, 2001 წელს ”INTELSAT”-მა   განიცადა მნიშვნელოვანი რესტრუქტურიზაცია, მოხდა მისი პრივატიზება და გლობალური თანამგზავრული სისტემა გადაეცა კომპანიას,  რომელიც ჩამოყალინდა როგორც ”INTELSAT, L.t.d”, ხოლო საერთაშორისო მთავრობათაშორისო სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრული ორგანიზაციას (ITSO) დაეკისრა ზედამხედველობის ფუნქცია კერძო კომპანია  ”INTELSAT, L.t.d”-ზე, რათა აღნიშნულ კომპანიამ უზრუნველყოს საზოგადოებრივი სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები არადისკრიმინაციულობის საფუძველზე.

Advertisements