1.      მომზადდა და საქართველოს მთავრობას განსახილველად წარედგინა კანონის პროექტი „საფოსტო კავშირის შესახებ“;

2.      მომზადდა და საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული იქნა დადგენილება „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

3.      გაფორმდა ხელშეკრულება „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;

4.      შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებს გადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი „ინდოეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;

5.      მომზადდა და რუმინეთის მხარისათვის შესათანხმებლად გადაცემულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი „რუმინეთის კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო საზოგადოების სამინისტროსა და საქართველოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;

6.      შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებს გადის ხელშეკრულების პროექტი „საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ფოსტის, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;

7.      მომზადდა და შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებს გადის განზრახულობათა ოქმის პროექტი „საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ შეთანხმების გაფორმების თაობაზე“;

8.      შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებს გადის შეთანხმების პროექტი „საქართველოს მთავრობასა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობისა და ინფორმატიზაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;

9.      ITU–ი ექსპერტთა ტექნიკური დახმარებით შემუშავებული იქნა „საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის და მისი განხორციელების ღონისძიებათა გეგმის პროექტი“, რომელიც შემდგომი რეაგირებისათვის წარედგინა საქართველოს უშიშროების საბჭოს;

10.  გამოცემული იქნა 8 დასახელების ახალი საფოსტო მარკა;

11.  ჩატარებული იქნა ITU-ს სრულუფლებიან კონფერენციაში საქართველოს მონაწილეობის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ;

12.  ჩატარდა IT Start-up დღეები საქართველოში, რომეზეც წარმოდგენილი იყო 20  Start-up პროექტის იდეა;

13.  ევროკომისიასთან ერთად, ჩატარდა კონფერენცია „ანალოგური ტელერადიო მაუწყებლობის სისტემიდან ციფრულ ტელერადიომაუწყებლობის სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით“;

14.  ITU–ს ექსპერტებთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა  საქართველოში ციფრული მაუწყებლობის განვითარების კომპლექსური პროექტის შემუშავებაზე;

15.  ხელი მოეწერა სამინისტროსა და კორპორაცია HP-ის შორის თანამშრომლობის ურთიერთგაგების მემორანდუმს;

16.  ჩატარდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოში ელექტრონული საზოგადეობის ჩამოყალიბებისათვის სასურველი პირობების შექმნა“;

17.  მომზადდა ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირების და IT ინოვაციების ბაზრის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

18.  მომზადდა ქვეყანაში დისტანციური მუშაობის განვითარების სტრატეგია;

19.  ორგანიზებულ იქნა შეხვედრები კალიფორნიაში წამყვან IT კომპანიებთან Cisco, IBM, HP, Oracle, Intel, Google რის შედეგადაც მიღწეულ იქნა აღნიშნულ კომპანიებთან სხვა და სხვა მიმართულებით ერთობლივი პროექტების განხორციელების პირობა;

20.  განხორციელდა ვიზიტი ინდოეთის ქალაქ ბანგალორში ტექნოლოგიური პარკის მოდელის შესასწავლად, დამყარებულ იქნა კონტაქტები პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით მომუშავე წამყვან ინდურ კომპანიებთან, ინდური კომპანიების მხრიდან გამოითქვა მზადყოფნა ქართული სოფტვეერული კომპანიებისასთვის საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით;

21.  ჩატარებულ იქნა ქართული  ბლოგინგის დღეები, სადაც შეიქმნა რესურსი საექსპერტო ინფომაციით დამწყები ბლოგერებისათვის, ასევე შემუშავდა რეკომენდაციები მთავრობისათვის სოციალური მედიის მიმართუელბით განსახორციელებელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, განხორციელდა სტრატეგაზე მსჯელობა საქართველოზე საინფორმაციო შეტევების შემთხვევაში კოორდინირებულ ქმედებებთან დაკავშირებით;

22.  ჩატარდა მრგვალი მაგიდა ”საქართველოში ელექტრონული კომერციის განვითარების პერსპექტივების” საკითხზე.

 

 

Advertisements